PLAN TRANSPORTE URBANO VALDIVIA: VISIÓN OBJETIVO

La Visión Objetivo de la ciudad de Valdivia xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

SECTRA      Agustinas 1382, Piso 3, Santiago - Chile      Fono: (56) 22421 3040